1

شهدای راه استقلال و آزادی کردستان

شهیدان بروجردی ، آقابابایی و کاوه نقش مهمی در کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش و امنیت پایدار در آن منطقه ایفا نمودند که این امر بر کسی پوشیده نیست

شهید محمد بروجردی

شهید اکبر آقابابایی

شهید محمود کاوه